โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

รังสี กลุ่มของแหล่งที่มาของการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม

รังสี กากกัมมันตภาพรังสีที่เป็นของแข็งจากเครื่องปฏิกรณ์ … Read more